Home > Actueel > Nieuwsarchief   > Effectueren regelingen voor schadevergoeding en dassengedoogovereenkomsten  
Deel deze pagina: 

Actueel

Nieuwsarchief

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
29-06-2015

Effectueren regelingen voor schadevergoeding en dassengedoogovereenkomsten


De Dassenwerkgroep Brabant wil bij de provincie aandacht vragen voor het effectueren van regelgeving ten behoeve van de das. Vanwege enerzijds het van kracht worden van de beleidsregel tegemoetkoming faunaschade en anderzijds het ontbreken c.q. beëindigen van de regeling voor dassengedoogovereenkomsten is een situatie ontstaan waarbij zowel de staat van bescherming van de das als de compensatie voor grondeigenaren in dassenleefgebied ernstig wordt aangetast.


Bijgevoegde brief is verstuurd naar de provincie.

Hieronder staan twee artikelen uit onze nieuwsbrieven met achtergrondinformatie:

01-09-2014

Weinig schot in dassengedoogovereenkomsten


Al eerder schreven we over dassengedoogovereenkomsten en de situatie die ontstaan is nu de verantwoordelijkheid voor vergoedingen door het Faunafonds bij de provincies is komen te liggen.

De instantie Bij12 Unit Faunafonds verleent tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten (Flora- en faunawet art. 83 lid 1a). Sinds 2013 zijn de gezamenlijke provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van de Flora- en faunawet door het Faunafonds voor wat betreft de vergoeding als gevolg van schade.

Met een dassengedoogovereenkomst kan een perceelseigenaar schadeloos worden gesteld als er sprake is van een dassenburcht die grenst aan zijn perceel. Dassengedoogovereenkomsten worden afgesloten voor een periode van 5 jaar. Alle dassengedoogovereenkomsten die in 2011 actueel waren zijn verlengd tot en met 31 december 2015. In de tussentijd worden geen nieuw overeenkomsten afgesloten. Dit betekent dat grondgebruikers die hierna een nieuwe dassenburcht of dassenpijpen in hun percelen hebben gekregen of krijgen vooralsnog tevergeefs aankloppen bij het Faunafonds. Nieuwe burchten die grenzen aan percelen die in de gedoogovereenkomst zijn opgenomen, kunnen eventueel wel toegevoegd worden door de bestaande gedoogovereenkomst aan te passen.

Voor nieuwe gevallen waarbij een burcht is ontstaan die grenst aan een landbouwperceel is er op dit moment dus geen regeling. Het ziet er vooralsnog ook niet naar uit dat die er komt voor 2016. En daarna is nog maar de vraag hoe een eventuele regeling er uit zal zien. Op zijn vroegst in 2015 gaan de gezamenlijke provincies in overleg over een eventuele voortzetting van de bestaande gedoogovereenkomsten en de vorm van de regeling die in 2016 zou moeten ingaan. Ook nieuwe gevallen zouden voor deze regeling in aanmerking moeten komen, maar ook hier is nog geen duidelijkheid over.

Het is naar ons idee geen goede zaak dat er geen vergoedingsregeling is voor nieuwe gevallen waarbij eigenaren nadeel ondervinden van activiteiten van een beschermde diersoort. Temeer omdat hierin wel wordt voorzien door de Flora- en faunawet, en het een overheidstaak is om hieraan uitvoering te geven.

Meer informatie over vergoedingen.
25-12-2014

Eigen bijdrage dassenschade


Met ingang van 1 oktober 2014 vraagt de overheid een eigen bijdrage van agrariërs die bedrijfsmatig schade ondervinden van beschermde diersoorten. Voor wat betreft de bescherming van de das een foute maatregel!

De gezamenlijke provincies hebben bekendgemaakt dat sinds 1 oktober j.l. agrariërs 300 Euro moeten betalen als behandelbedrag voor elke schademelding die ze indienen als gevolg van schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten. Het tarief voor het behandelbedrag is vastgesteld in de Regeling tarieven Flora- en faunawet.

Agrariërs zouden zelf schade aan hun gewassen door beschermde inheemse diersoorten moeten voorkomen en beperken. Als er ondanks preventieve maatregelen toch nog landbouwschade optreedt, kan een verzoekschrift voor een tegemoetkoming in de faunaschade worden ingediend bij het Faunafonds (BIJ12 - Unit Faunafonds). In het verleden werd dit verzoek bij dassenschade vrijwel altijd gehonoreerd omdat in geval van dassen geen preventieve maatregelen te nemen zijn. De maatregel is uitsluitend ingevoerd om de uitvoeringskosten van het faunafonds terug te dringen, oftewel uit oogpunt van kostenbesparing. In het Onderhandelingsakkoord "decentralisatie natuur" dat op 20 september 2011 tussen de provincies en het rijk tot stand is gekomen, is afgesproken dat de uitvoeringskosten van het Faunafonds teruggebracht moeten worden. Dat de natuur hiervan de dupe wordt, daar wordt niet bij stilgestaan.

Omdat het bij dassenschade bijna altijd gaat om kleinere schadebedragen van enkele honderden Euro's heeft het in vrijwel geen enkel geval nog zin om de schade te claimen. En van elke grotere schade die geclaimed wordt zal de gedupeerde 300 Euro zelf moeten betalen. De provincies zijn van mening dat agrariërs "in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en beperken van schade aan hun gewassen door beschermde inheemse diersoorten". Maar het voorkomen en beperken van schade door dassen is nagenoeg onmogelijk. De meeste schade door dassen wordt veroorzaakt in maispercelen en het is in de praktijk gewoonweg ondoenlijk om deze percelen vrij te houden van dassen zonder daarbij een overtreding van de flora- en faunawet te begaan.

De maatregel zal er alleen maar toe leiden dat het aantal vernielingen van dassenburchten en de vervolging van dassen in de toekomst gaat toenemen. En dat kan nooit de bedoeling zijn van een vergoedingsregeling. Naar onze mening moet deze maatregel voor wat betreft schade veroorzaakt door dassen, dan ook zo spoedig mogelijk teruggedraaid worden. Alle schade door dassen zou zoals vóór 1 oktober 2014 gebruikelijk vergoed moeten worden.