Home > Actueel > Nieuwsarchief   > Provincie Noord-Brabant betaalt behandelkosten bij dassenschade terug!  
Deel deze pagina: 

Actueel

Nieuwsarchief

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
21-08-2015

Provincie Noord-Brabant betaalt behandelkosten bij dassenschade terug!


Vanaf 1 oktober 2014 hanteerde het Faunafonds een behandelbedrag van € 300,- per aanvraag aan het Faunafonds, voordat de aanvraag tot vergoeding aan landbouwgewassen in behandeling werd genomen. Dit bedrag werd niet verrekend met een eventuele vergoeding. Evenmin vond restitutie plaats als het verzoek werd afgewezen.

Dassenschade mais
Agrariërs zouden zelf schade aan hun gewassen door beschermde inheemse diersoorten moeten voorkomen en beperken. Maar het voorkomen en beperken van schade door dassen is nagenoeg onmogelijk. De meeste schade door dassen wordt veroorzaakt in maispercelen en het is in de praktijk gewoonweg ondoenlijk om deze percelen vrij te houden van dassen zonder daarbij een overtreding van de flora- en faunawet te begaan.
De maatregel zou er alleen maar toe leiden dat het aantal vernielingen van dassenburchten en de vervolging van dassen in de toekomst gaat toenemen. En dat kan nooit de bedoeling zijn van een vergoedingsregeling.
Het is naar ons idee geen goede zaak dat er geen vergoedingsregeling is voor schadegevallen waarbij eigenaren nadeel ondervinden van activiteiten van een beschermde diersoort.
Dassenwerkgroep Brabant heeft 25-06-2015 een brief gestuurd naar de Provincie met het verzoek deze regeling zo spoedig mogelijk terug te draaien.

20 Augustus jl. kreeg de Dassenwerkgroep Brabant de definitieve bevestiging van de Provincie, dat het Faunafonds het behandelbedrag zal restitueren aan de indiener van het verzoek.
Het minimumbedrag waaraan schade moet voldoen bedraagt € 50,-. Tegemoetkomingen lager dan € 50,- worden door het Faunafonds niet uitgekeerd.
Dit heeft betrekking op 2015. Dit betekent dat het Faunafonds het behandelbedrag, in geval van schade door dassen, zal restitueren bij verzoeken om tegemoetkoming die in 2015 zijn gedaan.


Dit houdt het volgende in:
De melder van de schade dient online bij het faunafonds de schade in door het Verzoekschrift Faunaschade in te vullen. Ook in geval van dassenschade wordt gevraagd om 300 Euro vooraf te betalen. Dit dient ook te gebeuren.
Echter, dit bedrag wordt gerestitueerd. Dat betekent dat nadat de schade is vastgesteld door de taxateur van het Faunafonds de 300 Euro weer wordt teruggestort op de rekening van de melder, inclusief het schadebedrag. Uiteindelijk kost het de melder dus helemaal niets.
Het Faunafonds gaat pas over tot het uitkeren van een schadebedrag als de schade meer is dan 50 Euro. Mocht de schade na taxatie minder bedragen dan 50 Euro dan wordt de 300 Euro ook teruggestort.
Als bij taxatie blijkt dat de schade is toe te schrijven aan meerdere diersoorten, b.v. das én ree, dan brengt het Faunafonds 250 Euro in rekening. De reden hiervoor is dat voor ree een eigen risico geldt, in dat geval wordt dus 250 Euro in mindering gebracht op het uit te keren bedrag. Het behandelbedrag van € 300 wordt dan NIET gerestitueerd.