Home > Das melden > Das opzetten - prepareren
Deel deze pagina: 

Das melden

Das opzetten - prepareren

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot

Wetgeving

Zoals bijna iedereen wel weet is een das in Nederland een beschermde diersoort. In 1942 is de das beschermd verklaard in de jachtwet, in 1967 in de Natuurbeschermingswet en vervolgens sinds 1 april 2002 in de Flora- en faunawet.

Per 1 januari 2017 heeft de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Of dieren nou beschermd zijn of niet, de wet schrijft voor dat we altijd zorgvuldig met onze omgeving moeten omgaan.
In bepaalde situaties mag u van de verboden afwijken met een ontheffing of vrijstelling. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met gewonde of zieke beschermde diersoorten. De nieuwe Wet natuurbescherming regelt niet alleen de 'ruimtelijke ingrepen', maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding.
Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

Niet alle diersoorten die in het wild voorkomen, mogen geprepareerd worden. De Wet natuurbescherming maakt een onderscheid in groepen van soorten. Per groep gelden verschillende regels voor het wel of niet prepareren. Dassen behoren tot de diersoorten die geprepareerd mogen worden zonder vrijstelling of ontheffing. Deze soorten mag u in bezit hebben als zij in het wild zijn gevonden en een natuurlijke dood zijn gestorven.
Het is volgens de Wet natuurbescherming dus verboden een das in Nederland opzettelijk te doden om deze vervolgens op te laten zetten (prepareren). In Nederland sterft echter jaarlijks ca. 20% van de totale dassenpopulatie in het verkeer. Omdat deze dassen niet opzettelijk zijn gedood mogen deze dassen wel worden opgezet.


Deze brochure (   Flora- en faunawet 2002-2017) gaat in op de gevolgen van de wet voor de handel in en het bezitten van dieren en planten en het prepareren van dieren.

Dode das gevonden?

Als u een dode das heeft gevonden wordt u verzocht deze das eerst te melden.
U voorkomt hiermee dat hulpdiensten zoals faunabeheerders, boswachters, dassenwerkgroepen en dierenambulances onnodig zoeken naar dit slachtoffer. Daarbij kan de das, bij de overige wildaanrijdingen, worden geregistreerd in een database met als doel een beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden en in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade worden voorkomen.
Bij zogende moederdassen worden de jongen zo snel mogelijk gelokaliseerd en treedt er een reddingsplan in werking.

Wilt u deze das vervolgens laten opzetten dan is het van belang even te kijken of deze niet in te verre staat van ontbinding is.
Een das is in te verre staat van ontbinding als:
Houd bij handelingen met dode dassen altijd rekening met het risico van besmetting.
Let op voor ongedierte. De vacht van een das kan vol teken zitten. Teken zijn overbrengers van o.a. de ziekte van Lyme.


Is de das geschikt om op te laten zetten, dan moet u deze goed verpakken (   handleiding DWHC).
Risico's bij het hanteren en verpakken van dode dassen zijn laag, mits u goede voorzorgsmaatregelen neemt. In het bijzonder dient u elk contact met bloed of lichaamsvloeistoffen van het dier vermijden, en voorkomen geprikt of gesneden te worden door bek, tanden, klauwen en gereedschap.

In het verleden moest u vervolgens op het politiebureau een "Vervoersverklaring dood dier" ( I-40 vervoersverklaring) halen. Dit is per 1 januari 2017 komen te vervallen.
Het is met de huidige Wet natuurbescherming namelijk verboden om in het wild voorkomende dode dieren zoals dassen, of delen daarvan, te vervoeren of in bezit of eigendom te hebben. Het in bezit hebben en vervoeren van (delen van) deze dieren is onlosmakelijk verbonden met het prepareren. U mag dus alleen in het bezit zijn van een das als u deze ook daadwerkelijk wilt laten prepareren.

Bewaren

Tot de aflevering bij een preparateur dient u de dode das in een vriezer te bewaren. Stop de das in een plastic zak (zonder kranten!) welke goed afsluitbaar is, bijvoorbeeld een dubbele vuilniszak.

De preparateur bevestigt na ontvangst van de das het voorgeschreven merkteken aan het dier en schrijft het digitaal in zijn register in. Als het preparaat klaar is, bevestigt de preparateur daaraan een nieuw merkteken, met hetzelfde nummers als het merkteken bij ontvangst.

Prepareren van dassen

Onder prepareren wordt verstaan het behouden, conserveren van dode natuurlijke objecten. Vaak gaat het om het opzetten van een das. Er zijn echter meer vormen van prepareren dan opzetten, zo kan bijvoorbeeld ook het skelet van een das geprepareerd worden, of alleen de schedel, of de vacht. Ook het maken van een vloeistofpreparaat hoort bij het prepareren.

Wat is opzetten - prepareren?

Allereerst, het daadwerkelijke 'opzetten' van een das is maar een onderdeel van een hele serie handelingen die als doel hebben de dode das langdurig te kunnen behouden in zijn oorspronkelijke vorm. Vandaar dat men liever spreekt over prepareren, een betere term om dit hele proces samen te vatten.
Bij het prepareren worden alle inwendige, bederfelijke delen vervangen door andere materialen, zoals kunstschuim, houtwol, watten en dergelijke.
De schoongemaakte botten van de kop en poten worden met ijzerdraad, watten en klei in de oorspronkelijke vorm gemodelleerd. In de oogkassen worden passende glazen ogen geplaatst. De grondig schoongemaakte huid wordt ingestreken met een stof die latere insectenvraat door bijvoorbeeld motten tegengaat. Hierna begint het boeiende maar tijdrovende modelleren. Vaak worden de naakte huiddelen zoals oogringen en poten bijgekleurd met penseel of airbrush.

Meestal wordt een das opgezet op een ondergrond die overeenkomt met zijn natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld een nagemaakt stukje bos of een stronkje.

Het hoeft geen betoog dat het prepareren van een das een tijdrovende aangelegenheid is die naast het vakmanschap van de preparateur, ook een grondige kennis van de das en zijn natuurlijke omgeving vereist.

Er zijn vele factoren die bepalen of een das opgezet kan worden en of dat mogelijk extra werk met zich zal brengen. Zo zijn veel dassen die ter preparatie worden aangeboden verkeersslachtoffer. Vrijwel altijd zijn er dan botbreuken, vaak ook beschadigingen van de huid en bloedvlekken, dit moet hersteld worden bij het prepareren. Vooral in het najaar zijn dieren erg vet, hetgeen het prepareren sterk bemoeilijkt. Soms is een das erg vuil en moet dan gewassen worden. Tot slot zijn jonge dassen over het algemeen wat lastiger te prepareren. Mede hierdoor wordt de prijs van het preparaat bepaald.

Handhaving

De Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) voert controles uit om de Wet natuurbescherming te handhaven. Vervoert of bezit u een dood wild dier of een preparaat daarvan? Dan moet u op elk moment kunnen aantonen dat u heeft voldaan aan de voorwaarden voor prepareren.

Erkende preparateurs

Gebroeders Teurlincx
Willaertplein 9
5654 LN Eindhoven
Tel: 040-2514955
Website: www.preparateur-teurlincx.nl
E-mail: gebr.teurlincx@chello.nl