Home > Das melden > Wildaanrijdingen  
Deel deze pagina: 

Das melden

Doodgereden dassen - wildaanrijdingen

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot

Dassenambulance

Heeft u een doodgereden of gewonde das gevonden?
Meld deze das zo spoedig mogelijk!

Bel 24/7 de dassen-dierenambulance!
  06-48279968
  (Telefoon en WhatsApp)
Landelijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wat gebeurt er met dode en hulpbehoevende dassen?
Contactgegevens overige regionale dassengroepen

Regionale telefooncentrale

Bij een aanrijding met groter wild zoals bv.: vos, ree, wild zwijn en hert:
Bel direct de politie 0900-8844

 • Ook als het dier niet op zijn plaats blijft liggen.
 • Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door (hectometer paaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen, of een opvallend kenmerk in de omgeving).
 • Het aanrijden van een (beschermd) wild dier is een ongeval en niet strafbaar. Als het dier door u is aangereden rijdt u dan niet door! Dat is wel strafbaar. Bij doorrijden laat u een potentieel gevaarlijke situatie achter voor de overige weggebruikers en zou u onnodig dierenleed kunnen veroorzaken.
 • Als u per ongeluk na de aanrijding toch doorgereden bent, geef de locatie van het dier dan alsnog zo snel mogelijk (binnen 12 uur) door.
 • Bij schade aan uw voertuig is het, naast het benaderen van de politie, ook belangrijk om uw verzekeraar direct op de hoogte te stellen.
 • Bel ook als u een wild dier ziet liggen die door een ander is aangereden. Dit kan ook als u geen tijd heeft om ter plekke te blijven wachten, of nadat u heeft opgezocht waar u dit kunt melden.
  Denk alstublieft nooit "iemand anders doet het wel".
Na uw melding komt een lokale vrijwilliger zo snel mogelijk naar u toe. Als u ter plekke blijft is het dier vele malen gemakkelijker te vinden.
Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen zoals het doorgeven van aangereden wild. Is er wel spoed geboden, bijvoorbeeld bij levensbedreigende situaties? Bel dan met het alarmnummer 112.

Achter het nummer 0900-8844 zit een regionale telefooncentrale, waar professionele medewerkers van de politie de telefoon opnemen. Deze geven de meldingen van bv. doodgereden dassen, vossen, reeën, wilde zwijnen of herten door aan de SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen) of de Dassenwerkgroep Brabant. De vrijwilligers van deze organisaties zorgen voor de verdere afhandeling.
Dode ree

Wildaanrijdingen

Een wildaanrijding is een aanrijding met in het wild levende dieren.
Jaarlijks worden er in Nederland duizenden, grote, in het wild levende, dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten, wilde zwijnen, dassen en vossen.

Wildongevallen vormen een verkeersveiligheidsprobleem en dit probleem kan de komende jaren groter worden. De leefgebieden van wild breiden immers verder uit door veranderingen in de ecologische hoofdstructuur, verbindingszones en de ontsnippering van natuurgebieden. Het wild beschikt hierdoor over meer aaneengesloten verblijfsruimte. Mede door deze grotere ruimte breiden de verschillende wildpopulaties de laatste decennia sterk uit. Daarnaast neemt de mobiliteit, met name het autogebruik, jaarlijks nog steeds toe.

Een aanrijding met grofwild (edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons) kan levensgevaarlijk zijn. Behalve aanzienlijke materiële schade aan het voertuig, kan een aanrijding ook fatale gevolgen hebben voor de bestuurder en de inzittenden. Helaas zijn elk jaar ook dodelijke slachtoffers te betreuren.

Naast wildaanrijdingen vinden ook ongevallen plaats wanneer bestuurders in een uitwijkmanoeuvre om een wildaanrijding te voorkomen de controle over hun voertuig verliezen. De gevolgen van dit soort ongevallen zijn vaak ernstig wanneer het voertuig tegen een boom rijdt, botst met een tegenligger, te water raakt, of over de kop slaat.

De kracht van impact bij een aanrijding is afhankelijk van de snelheid van het voertuig en het gewicht van het dier.
Snelheid = kracht van impact
 50km/h   = 25x het gewicht van het dier
 60km/h   = 36x
 70km/h   = 50x
 80km/h   = 64x
 100km/h = 100x
 120km/h = 144x

Gewicht van het dier
Vos 5 - 10 kg
Das 10 - 20 kg
Ree 15 - 25 kg
Damhert 50 - 100kg
Wild zwijn 60 - 135 kg      
Edelhert 95 - 225 kg
Paard 500 - 800 kg
Rund 500 - 1000 kg

Gewicht van impact bij een wildaanrijding

In dit schema kunt u zien met welke kracht de impact van de aanrijding te vergelijken is bij oplopende snelheden.
Impact wildaanrijding
Overstekende reeën

Risicomomenten

De meeste aanrijdingen met reeën vinden in het voorjaar plaats en met wilde zwijnen en edelherten juist in het najaar. Doodgereden dassen in het voorjaar (piek in maart) en in het najaar (piek in september).

's Nachts vinden de meeste wildongevallen plaats, ondanks het feit dat de gemiddelde verkeersintensiteit 's nachts slechts een gering deel uitmaakt van de etmaalintensiteit. Tussen 17.00 uur en 07.00 uur, wanneer de kans op een wildongeval het grootst is, bedraagt de verkeersintensiteit slechts 35 procent van de gemiddelde etmaalintensiteit. In de periode tussen 19.00 uur en 01.00 uur, waar het aantal ongevallen een piek bereikt, gaat het zelfs om minder dan 17 procent van de gemiddelde etmaalintensiteit.

Een eigenschap van het menselijk oog, dat een rol speelt bij het waarnemen van wild, heeft betrekking op het feit dat het oog de neiging heeft om bewegende beelden te volgen. Wanneer wild de weg oversteekt op ruime afstand vóór een voertuig, bestaat het risico dat andere dieren hun roedelleider blindelings volgen. Het oog van de bestuurder is geneigd het eerste overstekende dier te volgen, waarna een aanrijding ontstaat met een dier dat volgt omdat dit niet wordt waargenomen.

Een ander aspect is, dat de kans dat een bestuurder 's nachts wild tijdig kan waarnemen aanmerkelijk kleiner is dan overdag. Het weggedeelte dat door de koplampen van een auto wordt verlicht bedraagt bij dimlicht slechts ongeveer 30 meter en bij groot licht 60-100 meter. Bermen worden in zijwaartse richting over een afstand van hoogstens enkele meters verlicht door de koplampen, waardoor het vrijwel uitgesloten is om wild in de wegberm te kunnen waarnemen. Het juist schatten van afstand en snelheid wordt bemoeilijkt doordat in het donker minder of geen referentiepunten in de omgeving zichtbaar zijn.

De veilige rijsnelheid bedraagt in het donker maximaal 60 km/h wanneer dimlicht wordt gevoerd en 80 km/h bij groot licht. Bij deze snelheden kan een bestuurder tijdig remmen als hij wild waarneemt; de stopafstand van het voertuig is dan afgestemd op de zichtafstand van de bestuurder.

Een aanrijding met een edelhert leidt tot beduidend meer kans op letsel voor inzittenden bij hogere snelheden. Door zijn omvang en het hoge zwaartepunt worden de poten onder het dier vandaan gereden en belandt het op de motorkap en nadert de voorruit of gaat daar doorheen. Dit gebeurt bij elk getest voertuig vanaf 80 km/h. Wanneer een edelhert bij 80 km/h in het interieur belandt, is de kans op ernstig letsel of een fatale afloop voor de inzittenden van het voertuig zeer groot.
Aanleg dassenraster

Voorkomen

Wegbeheerders
De maatregelen die wild en verkeer gescheiden houden zijn het meest effectief . Het gaat hier om: ecoducten en faunatunnels; viaducten en verkeerstunnels; rasters en wildroosters en wegafsluiting.

Overige maatregelen:
Bijzondere waarschuwingsborden; snelheidsbeperking met duurzaam veilige inrichting; detectiesystemen; algemene waarschuwingsborden en wegverlichting.
De inrichting van bermen is eveneens van invloed op het ontstaan van wildongevallen. Wegbermen waar vruchtdragende bomen, zoals eiken en beuken, in staan en bermen die begroeid zijn met struiken of gras vormen voor wild vaak een aantrekkelijke plek om voedsel te vergaren.

U als weggebruiker
Men kan de kans op een aanrijding met wild aanmerkelijk verkleinen door:
 • zodra het donker is zo veel mogelijk van autosnelwegen gebruik te maken;
 • de snelheid in de periode van de avondschemer tot 's ochtend 8 uur op provinciale en lokale wegen te reduceren tot circa 60 kilometer per uur. Het wild heeft dan kans uw auto te ontwijken en het biedt ook u nog de mogelijkheid om tijdig te stoppen;
 • continu de wegbermen in de gaten te houden op de aanwezigheid van dieren;
 • bewust te zijn van het onvoorspelbare gedrag van wild.


Bij overstekend wild
 • Verminder direct uw snelheid.
 • Dim het grote licht om voor het wild de vluchtweg zichtbaar te houden (groot licht verblindt de dieren).
 • Wijk niet uit, houd het stuur recht, dat is voor u het veiligst.
 • Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.
Verkeersbord

SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen)

Bij een aanrijding met een das: bel direct 06-48279968
Bij een aanrijding met o.a. een ree, wild zwijn, hert of vos:
Bel de politie 0900-8844
De Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige lokale vrijwilligers (van o.a. FBE en de Dassenwerkgroep Brabant), snel en adequaat hulp te kunnen bieden bij een aanrijding met wilde dieren in Noord-Brabant.
De vrijwilligers handelen zorgvuldig en transparant, conform de huidige wetgeving.

Deze faunabeheerder gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeelt een eventueel nog levend dier en beslist dan of het dier nog goede levenskansen heeft. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier (ook exemplaren van beschermde diersoorten als de das) uit het lijden te verlossen.
Wanneer er een aanrijding heeft plaats gevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, kan hij een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van de aanrijding laten komen. De hond kan gewonde dieren opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier lange tijd lijdt en alsnog een ellendige dood sterft.

Het werkgebied van de SAMF beslaat de gehele provincie Noord Brabant. Daarbij ontfermt zij zich over het gewonde of dode dier en zorgt voor het vastleggen van het incident in een registratie systeem. Het verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden en in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade worden voorkomen.

https://www.fauna-aanrijding.nl/                https://twitter.com/wildaanrijding