Home > Bescherming > Misstanden > 2005-2009  
Deel deze pagina: 

Bescherming

Misstanden

1990-20042005-20092010-20142015-heden

1 - 39 van 39 misstanden: "2005-2009"
Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Helaas komt het nog vaak voor dat dassenburchten verstoord of vernield worden. Hierbij is soms sprake van onbewuste overtreding of onwetendheid. In veel gevallen vindt deze verstoring echter moedwillig plaats. Daarnaast worden regelmatig dassen dood of verminkt aangetroffen als gevolg van grove overtredingen of nalatigheid. Evenzovele keren wordt iets dergelijks niet geconstateerd maar blijft het onder de oppervlakte. De laatste jaren lijkt het aantal meldingen toe te nemen. Reden temeer om de controle in het veld te handhaven en te verscherpen.

Hieronder volgt een overzicht van feiten die in de periode 2005-2009 geconstateerd zijn. Het is geen volledige lijst, maar slechts een greep uit de gevallen die bij de Dassenwerkgroep Brabant bekend zijn.

2005-2009

Dassenburcht vergraven in Sint Anthonis
03-05-2009  Dassenburcht vergraven in Sint Anthonis
Bij controle van een dassenburcht in St. Anthonis trof een vrijwilliger van de Dassenwerkgroep Brabant een vergraven burcht aan. Er was geen leven van das meer te bekennen, integendeel: de aanwezige overblijfselen duidden er op dat bij de graverij een das was gedood en begraven in zijn eigen burcht. Het voorval is gemeld bij de politie.
Begroeiing gekapt op dassenburcht in Linden 10-04-2009  Begroeiing gekapt op dassenburcht in Linden
Nota bene midden in de periode dat dassen hun jongen grootbrengen is alle begroeiing verwijderd van een dassenburcht in Linden. Nog afgezien van het feit dat dit wettelijk verboden is kan degene die hiervoor verantwoordelijk is op zijn klompen hebben aangevoeld dat hij hiermee de bewoners veel schade berokkende.
Dassenburcht in Nistelrode "opgeruimd" 06-04-2009  Dassenburcht in Nistelrode "opgeruimd"
Op 6 april 2009 vernam de Dassenwerkgroep Brabant dat een dassenfamilie in Nistelrode op brute wijze is uitgeroeid. De burcht waar de familie woonde was gelegen in een steilrandje, bestond bovengronds uit 10 pijpen en was begroeid met bramen, brem en enkele bomen, die de dassen een prima beschutting boden. Een onverlaat vond het nodig om met een machine, waarschijnlijk een shovel, alle begroeiing van de burcht op een hoop te vegen, en alle pijpen dicht te storten. Vervolgens werd het hele perceeltje geëgaliseerd. Voorbijgangers hebben nog een verdwaasd ronddolende das waargenomen, ongetwijfeld wanhopig maar vergeefs zoekend naar overlevende familieleden. De zaak is in behandeling bij de politie.
Dassenburcht in Schaijk bij boswerkzaamheden compleet vernield 03-01-2009  Burcht in Schaijk bij boswerkzaamheden compleet vernield
Bij boswerkzaamheden is een burcht in Schaijk compleet vernield. Het bos rond de burcht was in 2007 al gerooid, waarbij de burcht niet is ontzien. De rooimachines zijn teruggekomen en dwars over de burcht gereden, waarbij bijna alle pijpen zijn verdwenen. Het is aannemelijk dat hierbij dassen om het leven zijn gekomen. De zaak is gemeld bij de politie.
Burcht in Stevensbeek bij boswerkzaamheden verruïneerd 27-12-2008  Burcht in Stevensbeek bij boswerkzaamheden verruïneerd
Bij boswerkzaamheden is een burcht in Stevensbeek totaal vernield. Bij de werkzaamheden is totaal geen rekening gehouden met de burcht, met zware machines is er overheen gereden. Er is geen teken van leven meer. Mogelijk zijn de dassen omgekomen door het inzakken van de kamers.
Dassenpijpen op burcht in Haps dichtgestort 24-12-2008  Dassenpijpen op burcht in Haps dichtgestort
Voor de zoveelste maal op rij een ernstige vernieling van een dassenburcht in Haps. Leek deze burcht buiten schot te blijven, bij een controle blijkt het opschonen van een sloot als dekmantel te zijn gebruikt om de burcht te vernielen. Een groot aantal pijpen die uitkwamen in talud en slootkant zijn dichtgestort met zand en niet meer terug te vinden. Van opzet lijkt sprake te zijn.
Nieuwe dassenburcht in Deurne binnen een maand vernield 23-12-2008  Nieuwe dassenburcht in Deurne binnen een maand vernield
Op een burcht die sinds kort door das bewoond was is een groot gat gegraven, kennelijk om vossen te bejagen. Het is niet bekend of hierbij ook dassen zijn omgekomen. Duidelijk is wel dat de burcht sinds deze actie weer onbewoond is.
Strikken en klemmen op dassenburcht in Cuijk 19-12-2008  Strikken en klemmen op dassenburcht in Cuijk
Op een dassenburcht in Cuijk worden 6 strikken van stevig staaldraad en 2 zogenaamde pootklemmen aangetroffen. Het lijdt geen twijfel dat de dader van plan is hiermee dassen te vangen. Omdat dassen zeer sterk zijn zouden zowel strikken als klemmen niet onmiddellijk de dood betekenen voor een das, maar hem wel op gruwelijke wijze laten lijden. Gelukkig is het zover niet gekomen. De zaak is in behandeling genomen door het RMT van de politie Brabant-Noord.
Burcht na "opruimactie" totaal verdwenen 24-04-2008  Burcht na "opruimactie" totaal verdwenen
Op 24 april werd bij een burchtbezoek geconstateerd dat kort daarvoor alle zand was verwijderd van de stortbergen van een 7 pijpen tellende burcht in een steilrand. Hierbij waren tevens bijna alle pijpen dichtgemaakt. Hiervan werd direct melding gemaakt bij de politie. Die zelfde avond nog ziet een toevallig passerende vrijwilliger dat een graafmachine op een aangrenzend perceel aan het werk is. Onze vrijwilliger besluit even af te wachten en ziet tot zijn stomme verbazing dat alle voormalige pijpen van de burcht één voor één met zand worden dichtgestort en afgedekt. Dat hier sprake is van opzet is duidelijk, omdat alleen de plekken waar de pijpen zaten worden bewerkt. Het opsporen van de dader bleek niet moeilijk. Door de politie is proces verbaal opgemaakt. Of bij deze brute acties dassen zijn omgekomen kon niet meer worden achterhaald.
Weer hutten gebouwd op een burcht in Vortum-Mullem 24-03-2008  Weer hutten gebouwd op een burcht in Vortum-Mullem
Dat dassenburchten nog steeds een grote aantrekkingskracht hebben op spelende kinderen bleek tijdens de paasdagen. Weer is een burcht in Vortum-Mullem het doelwit geworden van huttenbouwers. Uit de nog aanwezige sporen is op te maken dat de burcht ten tijde van de bouw bewoond was. Of de dassen hun burcht zullen verlaten zal de toekomst uitwijzen. Van de verstoring is melding gemaakt bij de politie.
Slipjacht over dassenburcht 23-02-2008  Slipjacht over dassenburcht
Tijdens een slipjacht in het buitengebied van Grave zijn honden en paarden met ruiters dwars over een dassenburcht gelopen. Bij een slipjacht volgen honden een uitgezet geurspoor van vossen. Ruiters volgen de honden bij de achtervolging. De honden liepen over een van de burchten op het parcours, waarna ook de paarden over de burcht gingen. Eén van de paarden kwam zelfs in een dassenpijp terecht, waarna de ruiter moest afstappen en verder liep. Vanwege eerdere slechte ervaringen waren waarnemers van de Dassenwerkgroep Brabant bij de burchten aanwezig. Zij konden het idyllische gebeuren registreren. Van de overtreding is aangifte gedaan bij de politie.
Burcht in Gassel verlaten na vernieling houtwal 07-12-2007  Burcht in Gassel verlaten na vernieling houtwal
In het Maasheggengebied rond de Kraaijenbergse Plassen bij Gassel is een houtwal flink toegetakeld. Ogenschijnlijk zijn met een shovel struiken met geweld verwijderd, takken en bomen afgebroken en in de houtwal gedumpt. In de houtwal bevond zich een dassenburcht, waarvan niet veel meer rest. De aangetroffen sporen maken duidelijk dat de burcht kortgeleden nog bewoond was, maar dat de dassen deze nu verlaten hebben.
Pijpen dichtgestopt in Haps 11-05-2007  Pijpen dichtgestopt in Haps
Bij een controlebezoek blijken bij een dassenburcht in Haps stammen en dikke takken in alle pijpen te zijn gestopt. Vervolgens zijn de pijpen met zand volledig afgesloten. Eén pijp is door een overlevende bewoner van de burcht opengemaakt. Bij een vervolgbezoek op 23 juni 2007 wordt geconstateerd dat ook de open pijp weer is dichtgestopt. Er is nu geen enkel teken van leven meer. Onduidelijk is of er dassen zijn omgekomen. Door onze vrijwilligers is de burcht opnieuw toegankelijk gemaakt. 2 Dagen later blijken de pijpen wéér met takken en zand dichtgemaakt. Het blijft afwachten of de burcht nog definitief bewoond raakt na deze laffe daad.
Verboden kapwerkzaamheden rond dassenburcht in Wilbertoord 10-05-2007  Verboden kapwerkzaamheden rond dassenburcht in Wilbertoord
Op en rond een burcht in een sparrenbosje zijn kapwerkzaamheden verricht die volgens de Flora- en faunawet niet zijn toegestaan. Een ander gedeelte van het bosje is al eerder onder handen genomen door de eigenaar, die daarna een vergunning heeft aangevraagd. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met die afgegeven vergunning. Dat hierbij de wet echter is overtreden lijkt overduidelijk. De zaak is in behandeling bij de politie.
Bosje onder water gezet 04-05-2007  Bosje onder water gezet
Bij speurwerk naar een "zoekgeraakte" dassenfamilie stuitte een van onze vrijwilligers op een bijna volledig blank staand bosje. Een ondernemer loosde er het bronneerwater van zijn in aanbouw zijnde stal. De direct ingeschakelde politie heeft de lozing stopgezet en moest constateren dat er toestemming was verleend door de bevoegde instanties. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de aanwezigheid van leven in het bosje. Nader onderzoek toonde aan dat er zich in het droge deel van het bosje meer dan waarschijnlijk dassen schuilhielden. Deze zouden met een verdere stijging van het water geen andere mogelijkheid gehad hebben dan te vluchten.
Dassenburcht met shovel bewerkt 09-04-2007  Dassenburcht met shovel bewerkt
Van een burcht nabij de Stippelberg is met een zware machine (shovel) een aantal pijpen dichtgeschoven. Kennelijk is dit de aanzet tot het volledig laten verdwijnen van de burcht, temeer daar bepaalde personen in deze omgeving het met de natuur niet zo nauw nemen. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
Ingerasterde burcht in Vinkel volledig weggevaagd
24-12-2006  Ingerasterde burcht in Vinkel volledig weggevaagd
Nadat een burcht in Vinkel al compleet ingerasterd was (zie 22-10-2006) is deze vervolgens volledig met de grond gelijk gemaakt. Het is niet bekend of hierbij dassen zijn omgekomen. De burcht is bekend sinds 2004 en bestond uit 17 pijpen. Van dit voorval is melding gemaakt bij de bevoegde instanties met het verzoek hierop zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.
Dassen in kanaaldijk geconfronteerd met landbouwweg 18-11-2006  Dassen in kanaaldijk geconfronteerd met landbouwweg
In de Blaarpeel, een landbouwgebied op de grens van Brabant en Limburg bij de Rips, is een landbouwweg aangelegd vlak bij een dassenburcht. Hiervoor is onder meer een brug over het Peelkanaal aangelegd en een deel van een historische houtwal en ecologische verbindingszone verwijderd. Voor de aanleg is toestemming verleend door de overheden, kennelijk zonder zich goed op de hoogte te stellen van de aanwezige natuurwaarden.
Dassenburcht in Vinkel ingerasterd 22-10-2006  Dassenburcht in Vinkel ingerasterd
Rond een bosperceel in Vinkel blijkt een meer dan manshoog raster geplaatst te worden. Omdat het raster ook een fors stuk is ingegraven is er voor de hier wonende dassen geen doorkomen aan. Deze onverkwikkelijke zaak is onder de aandacht gebracht van de gemeente Maasdonk.
Splinternieuwe burcht nu al bijna verdwenen
19-08-2006  Splinternieuwe burcht nu al bijna verdwenen
Een burcht van nog geen half jaar oud en slechts 4 pijpen groot is alweer bijna verdwenen. Er zijn dikke stammen en takken in de holen gestopt. Een pijp is helemaal met zand afgesloten.
Survivalbaan bijna op een dassenburcht
18-08-2006  Survivalbaan bijna op een dassenburcht
In Wanroy blijkt een survivalbaan vlak bij een dassenburcht gemaakt te zijn. De dassen hebben hierdoor hun activiteit al wat verplaatst. Maar je kunt je voorstellen welke verstoring hier (met name 's avonds als de dassen naar buiten komen) plaatsvindt.
Dassenburcht wordt speeltuin
06-08-2006  Dassenburcht wordt speeltuin
Groot was de verbazing toen we bij controle ontdekten dat een tot voor kort regelmatig bewoonde dassenburcht was veranderd in een complete speeltuin. Op de voormalige burcht, die nauwelijks als zodanig herkenbaar is, is de begroeiing verwijderd en zijn speeltoestellen en andere attributen geplaatst. Dit is beslist geen werk van spelende kinderen.
Grondige "opruiming" 06-08-2006  Grondige "opruiming"
Bij het "opruimen" van een braakliggend perceel in Vierlingsbeek is de aangrenzende dassenburcht danig vernield. Van het perceel is een ponyweide gemaakt, de dassenpijpen met stortbergen die hierin uitkwamen zijn zorgvuldig geëgaliseerd. Verder is alle bij de werkzaamheden verwijderde begroeiing, hout en overig afval op de burcht gestort. Puin en plastic maken de vuilnisbelt compleet!
Kinderen verbouwen een dassenburcht tot speelhol 06-08-2006  Kinderen verbouwen een dassenburcht tot speelhol
Spelende kinderen hebben in Groeningen een regelmatig bewoonde bijburcht veranderd in een speelhol. Door deze verstoring zijn de dassen uiteraard gevlucht en zullen ze waarschijnlijk niet meer terugkeren.
Huttenbouwers actief op dassenburcht bij dorp Zeeland
15-07-2006  Huttenbouwers actief op dassenburcht bij dorp Zeeland
Bij periodieke controle van een dassenburcht nabij Zeeland (gemeente Landerd) blijkt er een gigantische ondergrondse hut te zijn gegraven bij een dassenburcht. Er lopen paden over de burcht en er is afval gedumpt.
Strik aangetroffen op dassenburcht in natuurgebied de Maashorst 17-06-2006  Strik aangetroffen op dassenburcht in natuurgebied de Maashorst
Er wordt een strik aangetroffen in natuurgebied de Maashorst nabij Nistelrode. De strik is zwaar genoeg om een das te vangen. Bij navraag blijken op deze burcht al eerder strikken gestaan te hebben.
Burcht in houtwal Wanroij bij snoeiwerkzaamheden verstoord 02-05-2006  Burcht in houtwal Wanroij bij snoeiwerkzaamheden verstoord
Bij snoeiwerkzaamheden is over een groot aantal van de oorspronkelijk 32 holen tellende burcht gereden. De burcht is voor de helft volledig teruggesnoeid.
Burcht in spoordijk Haps verstoord 02-05-2006  Burcht in spoordijk Haps verstoord
Voor werkzaamheden aan het spoor heeft ProRail van het ministerie van LNV ontheffing gekregen om, onder strikte voorwaarden, deze nabij de burcht uit te voeren. De tijdslimiet die in de ontheffing wordt genoemd wordt echter ruim overschreden, zodat de dassen veel langer dan noodzakelijk te maken hebben met overlast (geluid, trillingen, etc.).
Dassenburcht in Vortum-Mullem zwaar toegetakeld 16-04-2006  Dassenburcht aan de Mullemse Dijk (Vortum-Mullem) zwaar toegetakeld
Van de bewoonde kraamburcht zijn bijna alle pijpen met een schop dichtgemaakt of dichtgestopt met takken en boomstronken. Verder was een groot aantal boompjes en struiken op de burcht afgebroken om te dienen als dak boven een enorm gat in de burcht. Deze grove vernielingen kunnen niet alleen aan kinderen worden toegeschreven.
Zware verstoring dassenburcht nabij Elsendorp
20-02-2006  Zware verstoring dassenburcht nabij Elsendorp
Een burcht bij Elsendorp is ernstig verstoord. Alle pijpen zijn dichtgemaakt, er is dieselolie in de pijpen gegoten en er staan stevige strikken, bevestigd aan ijzeren palen.
Tent op dassenburcht 05-02-2006  Tent op dassenburcht
Op een dassenburcht nabij 's Hertogenbosch wordt een tent met diverse huishoudelijke spullen en kleding aangetroffen in een sparrenbosje. Ogenschijnlijk is de tent enige tijd bewoond geweest.
Burcht in Nuland verstoord
05-02-2006  Burcht in Nuland verstoord
Een groot aantal pijpen is met een schop dichtgegooid. Op de burcht zijn veel bomen afgezaagd.
Burcht in spoordijk Haps verstoord
12-11-2005  Burcht in spoordijk Haps verstoord
Er is raster geplaatst aan de onderzijde van de burcht. De burcht is daarmee helemaal ingerasterd. De dassen hebben echter snel een onderdoorgang aan de spoorzijde gemaakt. ProRail is op de overtreding aangesproken maar suggereert niets illegaals gedaan te hebben. Naderhand wordt ProRail door het ministerie van LNV gesommeerd het raster aan de onderzijde weer te verwijderen.
Vos uitgegraven op dassenburcht
26-07-2005  Vos uitgegraven op dassenburcht
Midden op een dassenburcht in Rijkevoort blijken gaten gegraven te zijn. De sporen en geluiden "uit het veld" wijzen op het uitgraven van een vos.
Gronddepot met dassenburcht verwijderd
06-06-2005  Gronddepot met dassenburcht verwijderd
Een gronddepot in Escharen, waarin regelmatig dassen verbleven die in de aangrenzende sloot hun burcht hadden, is onaangekondigd verwijderd. Het is niet bekend of hierbij dassen zijn omgekomen.
Burcht in spoordijk Haps verstoord
20-03-2005  Burcht in spoordijk Haps verstoord
Raster aan bovenzijde van de spoordijk geplaatst. De overzijde is nog uitsluitend via tunnels bereikbaar. Er staan voetstappen op bijna alle stortbergen.
Bijna alle pijpen van grote burcht in Uden dichtgestopt
13-03-2005  Bijna alle pijpen van grote burcht in Uden dichtgestopt
Alle pijpen op 5 na zijn dichtgestopt met takken en zand. Op 26-09-04 waren nog 18 pijpen open en was er veel activiteit.
Burcht in sloot in Haps bij werkzaamheden weggevaagd
09-02-2005  Burcht in sloot in Haps bij werkzaamheden weggevaagd
Bij het vegen van een droge sloot in Haps worden de stortbergen verwijderd. Van de aanwezige pijpen is naderhand niets meer terug te vinden. De opdrachtgever, de gemeente Cuijk, was op de hoogte van de aanwezigheid.
Dode das aangetroffen in strik
14-01-2005  Dode das aangetroffen in strik
In een tunnel in Vlijmen wordt een dode vrouwtjesdas aangetroffen. Er zit een strik om het achterlijf heen die is ingesnoerd. Hier zijn zware verwondingen te zien. Zij heeft een langdurige doodstrijd gehad. De das heeft zich uiteindelijk in de tunnel verstopt, en is daar doodgegaan.